ALV 21 november 2019
Terug
7 November 2019

ALV 21 november 2019

Nieuws afbeelding

Donderdag 21 november a.s. is er weer gelegenheid om mee te denken en bijgepraat te worden over belangrijke onderwerpen voor onze club tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zoals gebruikelijk wordt in de najaarsvergadering toelichting gegeven op het financieel resultaat van de vereniging in het afgelopen seizoen. Daarnaast staat een belangrijk ander punt op de agenda: de stemming over nieuwe statuten en bijbehorend Huishoudelijk Reglement (HR).

Ondanks dat we als HCWV nog maar 16 jaar bestaan heeft het bestuur besloten dat het goed is om de statuten en het HR op te frissen: ze passen niet bij het type club dat wij nu zijn en willen worden/blijven. Een werkgroep is aan de slag gegaan en heeft nieuwe teksten voor statuten en HR opgesteld die tijdens deze vergadering in stemming worden gebracht.

Stemmen over nieuwe statuten gaat wat formeler dan we tot nu toe gewend zijn bij HCWV er geldt een zogenoemd quorumvereiste. Het is voor het doorgaan van deze stemming van belang dat er minimaal 50% van de stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig zijn. Stemgerechtigde leden zijn bij HCWV (volgens de oude statuten) alle leden van 16 jaar of ouder; dat zijn dus onze trimmers senioren en (een deel van de) spelers uit de A-lijn.

Citaten uit de (oude) statuten:

  • Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
  • Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem/haar te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en voor de stemming aan het bestuur overlegd. Eén lid kan niet meer dan tien (10) andere leden vertegenwoordigen.

Op dit moment hebben we 215 stemgerechtigde leden. Dat betekent dus dat er minimaal 108 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Dit aantal aanwezigen zou een record betekenen. Gegeven bovenstaand citaat is het niet perse noodzakelijk aanwezig te zijn maar kan je jouw stem ook laten uitbrengen door iemand anders. We willen dan ook alle stemgerechtigde leden oproepen om óf naar de ALV te komen óf een machtiging af te geven aan een ander stemgerechtigd lid. Een format voor de schriftelijke machtiging staat bij de stukken op de website.

Mocht het niet lukken om dit aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden te halen op 21 november dan moet een nieuwe vergadering worden gepland waarbij tussen de 2 en 6 weken na 21 november. Deze vergadering kan doorgaan onafhankelijk van het aantal aanwezige leden en hierin worden de stukken dan alsnog in stemming gebracht. We hopen uiteraard dat een dergelijke tweede vergadering niet nodig is!
Daarom nodigen wij je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 november a.s. om 20:30 uur in het clubhuis. De inloop is vanaf 20 uur; gezien de stemming over de statuten zal de registratie van aanwezigen wat formeler verlopen dan anders. Kom dus op tijd!!
Kijk op www.hcwv.nl voor de agenda en de stukken (wel eerst even inloggen en bij Club > Documenten > ALV vind je de informatie).

Het bestuur van HCWV